juli 29, 2016

Tarieven en Zorgprestatiemodel

Voor 2024 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars 

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
Wij werken als psycholoog in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB GGZ), voorheen eerstelijnspsychologie genoemd. De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Vanuit de basisverzekering is er recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt (alleen voor personen boven de 18 jaar) wel onder het eigen risico. Binnen Psychologenpraktijk Olivier behandelen wij alleen volwassenen.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat vóórdat je start bij de psycholoog je een verwijzing van de huisarts kunt overleggen. De meeste psychologische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. De uitzondering hierop vormen de aanpassingsstoornissen (psychische klachten n.a.v. een gebeurtenis in het leven die, als de stressor verdwijnt ook weer zullen verdwijnen), relatieproblemen, enkelvoudige fobieën en (puur) werkgerelateerde problematiek.

Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) maar je kan ook direct zijn doorverwezen.
Mogelijk wil je jezelf aanmelden.

Wij zullen eerst een intake met je doen.
Op basis van je klachten heb je recht op een van de vastgestelde trajecten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, in elk traject heb je te maken met een vastgestelde behandelduur. Voor welk product je in aanmerking komt is afhankelijk van je klachten. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandeling nodig hebt. In dat geval zal de psycholoog, in overleg met jou, overstappen naar een ‘zwaarder’ product. Je blijft dan toch verzekerd van vergoeding.

Indien wij constateren dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kunt worden of vaststellen dat verzekeraars de behandeling niet zullen vergoeden, dan bespreken wij met jou de mogelijkheden: je kunt er voor kiezen zelf de behandeling in onze praktijk te betalen, of je kunt worden terugverwezen naar de huisarts.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel, dit nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die je gekregen hebt.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die je hebt gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
Je kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Je zorgverzekeraar krijgt rekeningen van je behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. Je kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van jouw zorgverzekeraar. Als jouw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel in. Dit vraagt veel aanpassingen aan computersystemen, zowel bij jouw behandelaar als bij de zorgverzekeraars. Daarom is het per 1 januari 2022 nog niet mogelijk om de rekeningen te declareren. De verwachting is dat declareren uiterlijk per 1 april 2022 mogelijk zal zijn.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt jouw behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling ga je met jouw behandelaar in gesprek met als doel jouw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar je toe moet komen;
 • groepsconsulten: als je groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van jouw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde je één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1

 • Start behandeling: 1 november 2020
 • Einde behandeling: 31 oktober 2021
 • Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 2

 • Start behandeling: 1 mei 2021
 • Einde behandeling: 12 februari 2022
 • Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

De behandelaar kan je informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag je hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat je zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij je dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij je informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

 • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heb je in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je toen jouw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
 • Heb je een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heb je bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij jou hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als je koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaal je een groter deel van jouw zorgkosten zelf.

Moet ik eigen risico betalen?
Wil je meer weten over jouw eigen risico? Of maak je je zich zorgen over of je het wel kunt betalen? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met je afgesproken wordt op grond van jouw diagnose en de doelen die je samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal jouw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met jou.

Binnen Psychologenpraktijk Olivier werken wij met het principe planning = realisatie, dit betekent:

Wij gaan voor de declaratie uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Is er meer dan 15 minuten afwijking van de agendaplanning, dan passen wij het consult aan. Een voorbeeld: je staat ingepland voor een consult van 45 minuten, maar het consult loopt uit naar 70 minuten. Dan declareren we alsnog een consult vanaf 60 minuten.

Voor meer informatie:

Tarieven OVP (overige producten):
OVP = overig product, bedoeld voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed (tarieven zijn volgens de richtlijnen van de NZA).

Individueel consult (1 OVP, 45 minuten face-to-face) € 100,00
Individueel kort consult (1/2 OVP, 20-25 minuten face-to-face) € 50,00
Individueel dubbel consult € 200,00
Telefonisch consult (o.b.v. werkelijke tijd in minuten) € 50,00 per half uur
E-mail consult € 25,00
Individueel consult aan huis *) (1 OVP, 45 min. face-to-face, excl. reistijd) € 100,00
Psycho-diagnostisch onderzoek
testuur (1 OVP, 60 minuten face-to-face) € 100,00
testrapportage (1 OVP per 60 minuten, o.b.v. werkelijke tijd) € 100,00
Consult tarief voor zelfbetalers € 85,00
No show € 25,00 per gemist consult

*) consulten aan huis: indien een cliënt om een medische reden niet of slechts zeer moeizaam naar de praktijk kan komen, kan de psycholoog een consult aan huis verrichten.