augustus 8, 2016

Behandelvormen

Binnen onze praktijk werken wij met verschillende behandelvormen, waaronder:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode bij veel voorkomende psychische klachten. Het cognitieve model stelt dat onze emotionele reacties in sterke mate afhangen van de wijze waarop wij gebeurtenissen en situaties interpreteren.

Cognitieve therapie is een verzameling methoden om gedachten en opvattingen die leiden tot negatieve gevoelens aan te pakken.

Cognitieve therapie leert iemand zich bewust te worden van automatische gedachten, (beperkende) leefregels en de daaronder liggende overtuigingen. Gedachten, leefregels en overtuigingen oefenen namelijk een grote invloed uit op ons gedrag, hoe we met anderen omgaan en hoe we tegen de wereld aankijken. Bij de gedragskant ligt de focus vaak op het onder ogen durven zien van gevoelens zoals angst, verdriet en boosheid en op gedragsverandering. Door te oefenen met het gewenste gedrag kunnen nieuwe, positieve ervaringen worden opgedaan. Hierdoor groeit het vertrouwen weer en verminderen de klachten.

Er zijn diverse gedragstherapeutische technieken waarmee goede resultaten geboekt kunnen worden.

Oplossingsgerichte therapie

Deze therapie begint steeds met het eind voor ogen. Wat wil jij, de cliënt, bereiken? Waar word je blij van? Deze therapie is doelgericht, omdat we beginnen met het omschrijven van het beoogde eindresultaat, hierdoor maak je meteen een ‘vliegende start’. Jij, de cliënt wordt vanaf het begin aangemoedigd zich te concentreren op de nu nog denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij gaan we ervan uit dat je de oplossing onbewust al in je hebt, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig. In de oplossingsgerichte therapie richten we ons op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt. Oplossingsgerichte therapie is goed te combineren met andere, meer probleemgerichte therapieën als gedragstherapie en EMDR.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR is een kortdurende therapievorm.

Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen en psychose. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

EHealth

EHealth ook wel internettherapie of internetbehandeling genoemd, is een behandelingsmethode voor psychologische problemen waarbij het contact tussen de therapeut en cliënt verloopt via een website, e-mail of chatprogramma. Schrijfopdrachten maken daarbij deel uit van de behandelmethode. Bij Psychologenpraktijk Olivier bieden we eHealth altijd “blended” aan, wat wil zeggen dat het ondersteunend is aan de behandelgesprekken met de behandelaar. Wij werken met het eHealth platform Minddistrict. EHealth kan ook worden ingezet om eventuele wachttijd tot de start van de behandeling te overbruggen, indien gewenst. Aan het einde van de behandeling kan er middels Ehealth aan terugvalpreventie worden gewerkt.

Wanneer eHealth onderdeel uitmaakt van de behandeling dan krijgt de cliënt toegang tot de online omgeving. De behandelaar heeft daar een module voor klaargezet waarmee de cliënt aan het werk kan gaan. De behandelaar zal steeds na iedere sessie een reflectie geven op de ingevulde opdrachten.

Indien een van de volgende zaken speelt is er sprake van een contra-indicatie voor eHealth:

  • De cliënt heeft problemen met lezen en schrijven
  • De cliënt beschikt niet over de nodige technische vaardigheden om eHealth module te volgen
  • De cliënt beschikt niet over de technische middelen, zoals een computer om de eHealthmodule te volgen
  • Er is sprake van een ernstig medisch risico of acuut gevaar dat direct handelen vereist