juli 29, 2016

Beroepscode

Beroepscode NIP

Je kunt naar een psycholoog gaan voor hulp, advies en begeleiding bij persoonlijke problemen. Het werk van de psycholoog dient van goede kwaliteit te zijn en aan bepaalde normen te voldoen.
Het NIP en de NVO hebben hiervoor richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Beroepscode NIP
In de beroepscode van het NIP staan de eisen vermeld die aan het werk van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich houden aan deze beroepscode. De hele beroepscode, en ook toelichting hierop, is te lezen op www.psynip.nl.

De beroepscode is gebaseerd op de volgende vier basisprincipes: de psycholoog moet zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk gedragen. In de beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze basisprincipes. Een psycholoog die lid is van het NIP moet zich aan deze regels houden.

In de hierna volgende informatie worden enkele belangrijke regels uit de beroepscode kort samengevat.

Onderwerpen uit de Beroepscode waarmee je te maken kunt krijgen

Informatie

 • De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over wat hem/haar te wachten staat en
  over zijn/haar rechten.
 • De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de kosten.

Geheimhouding

 • De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten
  vertrouwelijk worden behandeld.

Dossier
Als je cliënt bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog gegevens over jou in een dossier.

 • De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien.
 • In de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht het dossier vijftien jaar lang te
  bewaren.
 • De psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt.

Gegevensverstrekking

 • De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig.
 • Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig.

De regels in de beroepscode zijn zo precies mogelijk opgeschreven, toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie niet direct duidelijk is of een regel van toepassing is. Bij onduidelijkheid kunt u het NIP-bureau bellen tijdens het telefonisch spreekuur beroepsethiek.
Telefoonnummer: 020-4106222.

bron: NIP, folder Beroepsethiek: informatie voor cliënten